Door: Jos Ankone

De voorzitter opende de bijeenkomst door iedereen van harte welkom te heten. De opkomst was dit keer, ondanks dat het de voorjaarsbijeenkomst betrof, heel groot. Ca. 70 leden waren aanwezig. Iedereen werd ontvangen met koffie en cake.

Volgens de voorzitter was het een beetje feest vandaag. De reden was dat ons lid Willem de Rijk werd benoemd als lid van verdienste. Dit door zijn vele jaren inzet voor de vereniging. Genoemd werden bestuursfuncties, redactie en zijn duivenbesprekingen op de clubdagen. Willem was zeer verrast en kreeg een oorkonde en een bos bloemen.

Harm Haitsma stelde voor om de voorjaarsbijeenkomst een paar weken later te houden dit om de handel van jonge duiven te bevorderen. Na een korte discussie bleek hier weinig animo voor te zijn. Jan de Wit vertelde dat hij Nederlandse helmduiven naar het Centrum van Genetische Bronnen Nederland bij de universiteit te Wageningen had gebracht om sperma af te laten nemen. De bedoeling was om van de Nederlandse sierduiven rassen sperma te laten invriezen om deze rassen voor de toekomst veilig te stellen.

Onze penningmeester behandelde onze financiële positie. De kascommissie bracht een positief verslag uit. Volgend jaar gaat de kascommissie bestaan uit de heren Ben Hafmans en Willen de Rijk. Bij de bestuursverkiezing was aftredend en herkiesbaar onze voorzitter Wim Rodenburg. Er waren geen tegenkandidaten. Als aanvullend bestuurslid nam plaats Simon Visser. Er waren geen tegenkandidaten. Simon gaat de komende tijd hand- en spandiensten verrichten. Onze penningmeester Jan Pijlman gaf aan volgend jaar afredend en niet meer herkiesbaar te zijn.

Na een korte pauze nam de voorzitter weer het woord. Hij was blij om mede te kunnen delen dat het probleem met de kooien was opgelost. De plaatselijke postduivenvereniging gaat ophouden te bestaan. Omdat wij al jaren kooien van hen huren, konden wij 120 kooien gratis overnemen. Ons lid Henk van den Berg uit Heerde wilde de kooien thuis opslaan en meenemen naar de komende clubdagen. De vereniging is Henk daar zeer dankbaar voor. Dit jaar zal er een hokbezoek plaatsvinden bij de heren Andre van Beek, Jan de Wit en Johan Wolters. Simon Visser gaat dit coördineren. In de volgende clubbladen volgt hier informatie over.

Voor de rondvraag wilde Harm Haitsma weten of er nog een hokbezoek zou komen in Duitsland. In verband met vervoer was dit volgens de voorzitter moeilijk te realiseren. Jan van Schalkwijk had een opmerking over wel of niet gebruik maken van medicatie bij duiven. Arie Bultman had problemen met de kweek. Slechte eieren en uitkomst. Verschillende mensen gaven advies zoals selectie, meer kalk, sluimerende paratyfus, etc. Sijmen van Mourik ging iets anders doen dan de gebruikelijke duivenbespreking. Hij had allerhande artikelen meegenomen om te laten zien wat een beginnende duivenliefhebber nodig heeft. Zeer interessante discussies ontstonden naar aanleiding van deze voordracht.

Rond het middaguur was het pauzeren. De leden konden zich tegoed doen aan een broodje kroket. Na de pauze dan het klapstuk van de dag. Michel Fens ging een demonstratie houden met zijn oud-Hollandse tuimelaars op een vliegkist. Dit was werkelijk prachtig om te zien. Verscheidene keren vlogen de duiven de zaal in om vervolgens terug te keren op de vliegkist. Michel is een echte duivenfluisteraar. Na de show gingen de duiven de kist in waar zij hun maaltijd kregen. Onder luid applaus werd Michel bedankt met een bos bloemen. Helaas kwam aan deze geweldige dag weer een einde en ging iedereen huiswaarts.